Privatumo politika – Sokiai Vilniuje

Privatumo politika

Privatumo politika
1.     BENDRA INFORMACIJA
1.1.         Augustina Juknė (toliau – Duomenų valdytojas arba Mes) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.sokiaivilniuje.lt (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
1.2.         Duomenų valdytojo rekvizitai:
Augustina Juknė
Auguste.zumba@gmail.com
A/S: LT557300010144233604, AB Swedbank

1.3.         Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Mūsų Interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Mūsų Interneto svetainės lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Interneto svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
1.4.         Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mūsų Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

2.     KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?
2.1.         Mes renkame tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją tokią kaip vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
2.2.         Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.
2.3.         Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.
2.4.         Palaikydamas Interneto svetainę, Interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojM ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.

2.5.         Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, prašomos pateikti registruojantis Mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis Mūsų siūloma registracija.

3.     KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
3.1.         Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
3.1.1.     Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis Mūsų teikiama treniruočių paslauga.
3.1.2.     Registracijos apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją.
3.1.3.     Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apierenginius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
3.1.4.     Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas, taip pat Interneto svetainės palaikymui, administravimui, sutrikimų diagnozavimui ir siekdami rinkti statistinę informaciją apie Mūsų Interneto svetainės ir/ ar paslaugų naudojimą.
3.1.5.     Kitais būdais su Jūsų sutikimu.*
3.2.         Jūsų duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas/ prekes, vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

4.     KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
4.1.         Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
4.1.1.     Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
4.1.2.     Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems Jūsų užsisakytas, paslaugų/prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakytomis paslaugomis/ prekėmis susijusias paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
4.1.3.     Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
4.2.          Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas atliekančias bendroves ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.

5.     KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
5.1.         Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informuojame, kad Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.

6.     JŪSŲ TEISĖS
6.1.         Jūs turite šias teises:
6.1.1.     Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
6.1.2.     Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
6.1.3.     Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
6.1.4.     Reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
6.1.5.     Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6.1.6.     Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
6.1.7.     Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

6.2.         Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu Auguste.zumba@gmail.com arba skambinti telefonu 8675 06566 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

6.3.         Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: el. paštu: Auguste.zumba@gmail.com ar raštiškai atėję į treniruotes (adresais nurodytais tvarkaraštyje). Teikiant tokį prašymą, Mes galime paprašyti Jūsų asmens dokumento, ar kitos informacijos, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe.

6.4.         Mes gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, ir jo priežastis.
6.5.         Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
6.6.         Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime  tik  informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.
6.7.         Dėl savo teisių Jūs  galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ar kitą asmens duomenų apsaugą vykdančią instituciją. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus.

REGISTRUOTIS